Nora bostäder

Yrkande om hyreshöjning från 2018

Efter genomgång och bedömning av kostnadsutvecklingen inför 2018 har Norabostäder
påkallat förhandling om höjning av bostadshyror för 2018.

Taxekostnader såsom fjärrvärme, vatten och renhållning har aviserats att öka med mellan två och fem procent.
Vi bedömer att andra kostnadsökningar kan hanteras genom effektiviseringar och prioriteringar i verksamheten.
För att kunna upprätthålla en rimlig underhållsnivå yrkar Norabostäder på en hyreshöjning för 2018-års hyror.

Förhandling med Hyresgästföreningen, om nya hyror för 2018, kommer att inledas i mitten av januari 2018.

Nora 2017-12-19

Eva Henebäck

Norabostäder AB/Nora Fastigheter AB
Änggatan 11, 713 30 Nora, Tel: 0587-813 10, Fax: 0587-311 166