Nya regler för personuppgiftshantering/GDPR

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exem­pel namn, adress, kontaktuppgifter som tele­fonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

Norabostäder AB med organisationsnummer 556470-7569 respektive Nora Fastigheter AB med organisationsnummer 556526-1194 är personuppgiftsansvarig för be­handling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När du ställer dig i vår bostadskö

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad/lokal hos oss

När du blir erbjuden en bostad/lokal hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boen­den och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en borgensman, förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är rele­vanta och aktuella.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kun­na fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el, vatten och värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att informera och kommunicera med dig på bästa sätt för kundserviceärenden, informations-, marknads-, undersökningsändamål. Denna behandling är nöd­vändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra våra tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten.

Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighets­beslut.

Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet och beslut från socialnämnd. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett register­utdrag. Om vi mottar en begäran om utdrag från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att få felaktiga upp­gifter rättade. Om du anser att en uppgift är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har även rätt att begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som det överensstämmer med lag och ingångna avtal med dig.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, vill framföra synpunkter eller om du har frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig i första hand kontakta bolagets personuppgiftsombud, Anna Willgård, tel 0587-813 17, anna.willgard@norabostader.se

Du har också rätt att klaga på hur vi behand­lar dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller tel 08-657 61 00.

Vi har även ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina person­uppgifter korrekt. Dataskyddsombudet, Anna Ljungsten är verksam vid Lindesbergs kommun och nås på dataskydd@lindesberg.se eller tel 0581-810 30

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.
En fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter framgår i vår integritetspolicy för Norabostäder AB respektive Nora Fastigheter AB. Dessa finns att hämta på vår hemsida eller kan efter önskemål skickas per post.