Integritetspolicy Nora Fastigheter AB

Grundläggande principer

Nora Fastigheter AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, Dataskyddsförordningen 2016/679 GDPR, branschregler och andra relevanta normer.

För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig, redovisar vi i denna integritetspolicy, våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter. Du kan även besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgifts-behandling.

Personuppgiftsansvarig

Nora Fastigheter AB med organisationsnummer 556526-1194 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget.

Insamling av information

Nora Fastigheter AB behandlar de personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, lägenhetsnummer och bankuppgifter.

Nora Fastigheter AB behandlar personuppgifter när du är köande, är kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss upphört. Här avses bland andra hyresgäster, registrerade i intressekö för bostad eller lokal.

Ändamål och grund för användning av informationen

Nora Fastigheter AB hanterar och använder den information som du har lämnat för att fullgöra vårt avtal med dig, för rättsliga intressen eller för att uppfylla myndighets- och lagkrav.

När du ställer dig i vår bostadskö
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan och erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö.

När du erbjuds en bostad/lokal hos oss
När du blir kund hos oss och får ett avtal behandlar vi dina personuppgifter för att kun­na fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Då behöver vi fler

uppgifter om dig, till exempel uppgifter om din ekonomi, anställning och hur du skött tidigare hyresförhållanden och hyresinbetalningar. Vi kan komma att göra kreditupplysning, hämta uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandla anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnat till oss. Om du har en borgensman, förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.
Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet/lokal hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i två månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart, t ex för:
-felanmälningar,
-passersystem och bokningssystem i våra fastigheter,
-autogiroansökningar,
-avisering och betalning av hyror, fakturering och bokföring,
-entreprenörers anbud och arbetsorder,
-reparations- och underhållsåtgärder,
-uppgifter om förbrukning el, vatten, värme,
-hyresförhandlingar
-statistisk, analys, utvärdering och kvalitetssäkringsarbete

För att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service kan vi också komma att kontakta dig för kundserviceärenden, informations-, marknads- och undersökningsändamål.

Särskilt om kameraövervakning

På vissa platser förekommer kameraövervakning. Vilka dessa platser är framgår av skyltning på respektive plats. Personuppgifterna som hanteras är enbart kopplade till det som filmas. Syftet med kameraövervakning är att den ska förebygga och förhindra att brott, stöld och skadegörelse sker samt även bistå myndigheter i utredningar av skadegörelse och andra brott. Kameraövervakning sker med stöd av intresseavvägning för att försvara vårt berättigade intresse av att förhindra och förebygga brott, stöld samt skadegörelse. Det inspelade materialet kan komma att visas upp för en begränsad grupp med behörig personal på samt för vår leverantör som hanterar kamerorna samt bildmaterialet. Materialet kan även delas med myndigheter för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller misstanke om brott.

Bara Polisen kan begära ut bilder. Inspelat material lagras i 14 dagar och raderas därefter.

Norabostader.se – Mina sidor

Nora Fastigheter AB erbjuder sökande och hyresgäster möjlighet att via vår webbplats registrera sig på ”Mina sidor”. Genom ”Mina sidor” får den registrerade del av information och erbjudanden, kan göra intresseanmälan, förfrågningar och felanmälan. På denna webbplats får vi exempelvis information om ditt namn, personnummer, adress, inkomstuppgifter, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt information som är nödvändig för att avhjälpa fel samt uppgifter för fakturering.

Nora Fastigheter AB använder inte cookie-filer för att analysera trafiken på webbplatsen.

Tillgång till personuppgifterna

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, för rättsliga intressen eller för att uppfylla myndighets- och lagkrav.

Exempelvis kommer dina personuppgifter att lämnas ut:

  • till ett kreditupplysningsföretag om du vill hyra bostad/lokal av oss,
  • till socialnämnden eller andra berörda myndigheter,
  • för att tillvarata Nora Fastigheter ABs rättsliga intressen. Till exempel om det förekommer störningar i boendet/lokalen, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten/lokalen.

I vissa fall använder vi oss av ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter för Nora Fastigheter ABs räkning. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. I sådana fall har vi ingått ett avtal med personuppgifts-biträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda uppgifterna.

Nora Fastigheter AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än för att fullgöra vårt avtal med dig, för rättsliga intressen eller för att uppfylla myndighets- och lagkrav. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Nora Fastigheter AB.

Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Nora Fastigheter AB utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer Nora Fastigheter AB tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Hur skyddas dina uppgifter?

Nora Fastigheter AB arbetar ständigt med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi hanterar endast information som behövs och endast av de personer som behöver den för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Hur länge behandlar Nora Fastigheter AB dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter kan också sparas under den tid som krävs enligt lag, exempelvis bokföringsmaterial som sparas under 7 år, vilket följer av rättslig förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Rättelse och insyn

Nora Fastigheter AB strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett register­utdrag. Om vi mottar en begäran om utdrag från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att få felaktiga upp­gifter rättade. Om du anser att en uppgift är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har även rätt att begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som det överensstämmer med lag och ingångna avtal med dig.

Kontaktuppgifter och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om du har frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig i första hand kontakta bolagets personuppgiftsombud:

Norabostäder AB, Änggatan 11, 713 30 NORA
Anna Willgård, Tel: 0587-813 17, E-post: anna.willgard@norabostader.se

Du har också rätt att klaga på hur vi behand­lar dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten IMY, Integritetsskyddsmyndiheten. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen:

E-post: imy@imy.se Tel: 08-657 61 00

Vi har även ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina person­uppgifter korrekt. Dataskyddsombudet, Eva Swedberg verksam i företaget Swedberg kommunikation i Örebro AB.

E-post: swedberg.kommunikation@telia.com Tel: 070-344 17 05

Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell integritetspolicy kommer alltid att finnas publicerad på Norabostäder ABs webbplats.

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 6 september 2021.